Betingelser

Generelle betingelser

Åpningstid

Kjøkkenets åpningstid følger etterspørselen.  Ordrekontoret er åpent mandag til fredag fra 07:00 til 17:00 og lørdager 10:00 til 16:00.  Utenom ordrekontorets åpningstid kan Elvebredden Catering AS kontaktes på vakttelefon via sentralbord på tlf. 22 67 91 80.

Frister, endringer og avbestilling av catering

Brødmat og enkle lunsjretter bør bestilles seinest 1-2 dager før levering.  Frist for avbestillinger og endring av større ordre/varmmat/buffet er 5 virkedager før arrangementet.  Avbestilling etter utløpt frist og innen 2 virkedager faktureres 50 % av opprinnelig beløp, avbestillinger kan ikke gjøres seinere enn 2 dager før arrangementet.  Egne avbestillingsbetingelser gjelder for selskapslokaler, persontransport og utstyr.

Priser og merverdiavgift

Prisene er inklusive merverdiavgift og eksklusive utkjøring.  Vi gjør oppmerksom på at prisen på mat i nettbutikken er oppgitt inkl. 15 % MVA, denne økes automatisk til 25 % ved bestilling av personell, utleieutstyr, til våre egne selskapslokaler og/eller alkohol.  Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisjusteringer- og tilgang på enkelte råvarer fra leverandørene.  Det er egne priser for kaffe/te og mineralvann på våre selskapslokaler og ved salg under arrangementer. På arrangement der Elvebredden Catering har personell tilstede skall eventuelle problemer, feil eller mangler tas opp med EC personell umiddelbart. Elvebredden Catering har rutiner for håndtering av ulike situasjoner og på denne måten får eventuelle feil rettes opp i.

Betalingsfrist og fakturering

Ordrer faktureres ukentlig etter leveringen er fullført og returutstyr er tilbakelevert. Rekvisisjonsnummer og annen merking av fakturaer må være avtalt før leveringen har funnet sted. Ved endring/tilføying av informasjon på faktura i etterkant av at levering har skjedd tilkommer det fakturagebyr på kr 150,- på grunn av ekstra omkostninger fra eksternt regnskapsbyrå. Betalingsfrist er 10 dager med mindre annet er avtalt. Fakturagebyr tilkommer ved valg av papirfaktura.

Levering og forsinkelser

Vi leverer innen avtalt klokkeslett, dvs. at vi ved behov kan levere inntil én time tidligere. Ved forsinkelser kan kjøper kreve et slikt avslag:
45 min til 1 time forsinket - 10 %. 
Utover en time forsinket - 15 %. 
Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget.  Forsinkelser forårsaket av unormale trafikksituasjoner, snø eller feilaktig/manglende oppgitt leveringsadresse, manglende eller feil telefonnummer gir ikke grunnlag for avslag.  Etter at maten er overlevert, overtar kunden ansvaret for at lettbedervelige matvarer oppbevares etter forskriftene.

Retur utstyr og skader

Utstyret skylles og returneres til våre lokaler innen 3 virkedager etter arrangementet.  Informasjon om retur må avtales før leveransen er effektuert.  Informasjonen registreres i nettbutikken ved bestilling.  Ekstra kjøring utover det som er avtalt på forhånd, samt manglende og/eller skadet utstyr tilkommer sluttfaktura.

Undersøkelse av varene

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.  Ved avvik må leverandøren kontaktes snarest, slik at leverandøren får en mulighet til å rette opp i avviket.

Mangler

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte varer, må kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt, og før næringsmidlene er fortært. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid. Dersom det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte/fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift. Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.  Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Utleie av utstyr

Tidspunkt for utkjøring av utstyr kan avtales i tidsrommene 09-11, 12-14 eller 15-17 på hverdager. Utstyret leveres på paller, bærehjelp tilkommer med kr 350,- + mva pr påbegynt time.  Våre produkter leies ut pr arrangement.  Alt utstyr skal returneres slik det ble levert; bord/stoler leveres og hentes i stabler.  Matrester fjernes fra bestikk, porselen og serveringsutstyr og plasseres i transportstativene det ble levert i.  Kopper og glass tømmes og settes med bunn opp i sine respektive bakker.  Duker og servietter må være ristet og tørre, stearinlysrester fjernes fra lysestakene.  Evt. ekstra tid for rydding/pakking belastes kunde med kr 350,- + mva pr påbegynt time. Leietaker forplikter å returnere utstyret til avtalt tid.  Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, kan erstatning bli beregnet.  Dersom det er avtalt at utleier skal montere/demontere utstyr, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet.  Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelighet for transport på monteringsstedet.  Dersom utstyret blir stjålet eller skadet forplikter leietaker å erstatte utstyret i sin helhet.  Beskadiget, eller bortkommet utstyr, tilkommer sluttfaktura.  Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person eller gjenstand i leieperioden forårsaket av eller med de varer og tjenester leien omfatter.

Betingelser for personell

Personell bestilles for minimum 3 timer og faktureres per påbegynt halvtime. Etter kl. 24.00 tilkommer nattillegg for all personell. Dersom selskapslokalet ikke er i nærheten av offentlig transport må det avtales alternativ transport for servitørene.  Kunde er ansvarlig for at Elvebredden Catering har fått så detaljerte og fullstendige opplysninger om oppmøte/leveringssted som mulig.

Dans, Dj, stand up og underholdning

Artister faktureres ikke med mva. Transport tur/retur Oslo sentrum tilkommer (taxi).

Generelle betingelser for leie av selskapslokaler

De fleste selskapslokaler har sine egne leiebetingelser. Ved bestilling av selskapslokaler gjennom Elvebredden Catering AS er det leietakers ansvar å skaffe og sette seg inn i gjeldende betingelser.

Reservasjon og booking

Leietaker kan reservere lokalet, men plikter å bekrefte eller slette reservasjonen så snart utleier får inn andre som ønsker å booke lokalet. Ved booking forplikter leietaker seg til å leie lokalet med de forpliktelser som dette medfører (sjekk betingelser for gjeldende selskapslokale). Elvebredden Catering kan fakturere leietaker depositum, dette beløpet avregnes mot sluttfaktura. Ved booking mottar leietaker et ordrenummer som oppgis ved eventuelle spørsmål/endringer. Utleier fakturerer
leietaker etter arrangementet med eventuelle tillegg, betalingsfrist 7 dager.

Avbestilling

Ved avbestilling innen 60 dager før selskapet refunderes hele forskuddet, ved avbestilling 30-60 dager før selskapet refunderes 50 % av forskuddet, ved avbestilling eller reduksjon av antall gjester etter 30 dager før selskapet, faktureres ordren i sin helhet. Dersom utleier får inn nye selskaper som erstatter avbestilte kan leietaker få tilbakeført en høyere andel. Frist for avbestilling av mat og drikke er 6 virkedager før arrangementet. Ved avbestilling etter utløpt frist faktureres i sin helhet.

Skader

Eventuelle skader påført eiendom, bygg, utstyr og inventar av leietakers crew eller gjester i forbindelse med arrangementet utbedres av utleier for leietakers regning. Utleier er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor utleiers kontroll, som større skader på byggets tak, gulv, terrasse/balkong, vegger, etc. som følge av naturkatastrofe, jordskjelv, flom eller andre hendelser utenfor utleiers kontroll. Utleier kan ikke stå til ansvar for dette, men forplikter seg til, på best mulig måte, å gjennomføre arrangementene som planlagt. Utleier er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt. Force majeure.

Dans, DJ, stand up og underholdning

Transport tur/retur Oslo sentrum tilkommer, samt evt. raider og teknisk utstyr.

Avtalebrudd

Ved leietakers mislighold av leieavtalen kan utleier kansellere fremtidige bookinger uten å stå ansvarlig for disse arrangementene/kundene.

Utstyr til aktiviteter

Lånt utstyr skal returneres til det stedet det ble utlevert, skadet / tapt utstyr faktureres.

Medbrakt

Medbrakt mat/drikke er ikke tillatt, til kveldsarrangementer må det bestilles minimum 1 hovedrett.

Generelle betingelser for båter

Drikke

Båtene har bevilling for øl, vin og brennevin. Servering av alkohol på fartøyer er underlagt samme regelverk som for restauranter, det er derfor ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med. Gjester som møter synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Den person eller de personer som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt i land. Brudd på ovennevnte bestemmelser er å betrakte som kontraktsbrudd og gir kapteinen ut fra sikkerhensyn, rett til å avlyse hele arrangementet. Kunden blir belastet fullt ut for arrangementet og det tap rederiet/megler blir påført i slike tilfeller.
Servering av alkohol opphører normalt 20 min. før ilandstigningen.

Avbestilling

All avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling mer enn 60 dager før arrangementsdato tilbakebetales 50 % av innbetalt depositum. Ved avbestilling fra 30
til 60 dager før arrangementsdato, må hele depositumet betales. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementsdato må hele fartøyleien betales, samt et netto omsetningstap beregnet til kr. 250 + mva. pr. person på båtens minimumsantall. Spesialbestilte varer belastes i sin helhet. Hvis vi får en annen
fullverdig bestilling på samme båt/dato, vil avbestillingsgebyret lyde på 50 % av depositumsbeløpet.

Ansvar / eier

Rederiet /megler fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjølovens kapittel 10. Vi tar ikke ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander ombord, men oppbevarer hittegods og utleverer dette ved henvendelse til vårt kontor. Elvebredden Catering AS hefter ikke for avbrudd som hindrer det chartrede fartøyet å utføre sitt oppdrag, men Elvebredden Catering AS vil gjøre sitt ytterste for å fremskaffe et alternativ. Utover dette gjelder
force majeure.

Bryggeplasser

De fleste av fartøyer ligger ved Rådhusbrygge 2 og 3 samt Nordre og Søndre Akershus kai. Ved ønske om ombordstigning eller i landsetting andre steder i
fjorden, etterkommer vi dette ønske. Elvebredden Catering AS påtar seg ikke det økonomiske ansvar som kan oppstå ved at det viser seg at den valgte brygge
ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig P.G.A. andre båter eller ved vanskelige vær og vindforhold.
Oppførsel og båtvett
Skipperen ombord på fartøyet har det overordnede ansvar for passasjerer og mannskap og gjestene plikter derfor å følge anvisninger gitt av han eller noen han
bemyndiger. Dersom skipperen må gå til kai tidligere enn avtalt og det skyldes oppførselen til gjestene, vil arrangementet bli fakturert i sin helhet.

Spesielt for rib

Rib anbefales ikke for små barn, gravide eller personer med store fysiske begrensninger. Synlige berusede personer kan bli avvist ved ombordstigning, uten at det kan kreves prisavslag for dette.

ANDRE BETINGELSER

Ved bestilling av helikopter, fly eller andre tjenester som ikke er nevnt her gjelder egne betingelser.

Utleie av utstyr

Tidspunkt for utkjøring av utstyr kan avtales i tidsrommene 09-11, 12-14 eller 15-17 på hverdager. Våre produkter leies ut pr arrangement.

Alt utstyr skal returneres slik det ble levert;
-bord/stoler leveres og hentes i stabler
-matrester fjernes fra bestikk, porselen og serveringsutstyr og plasseres i transportstativene det ble levert i
-kopper og glass tømmes og settes med bunn opp i sine respektive bakker
-duker og servietter må være ristet og tørre
Leietaker forplikter å returnere utstyret til avtalt tid. Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, kan erstatning bli beregnet. Dersom det er avtalt at utleier skal montere/demontere utstyr, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet.
Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelighet for transport på monteringsstedet. Dersom utstyret blir stjålet eller skadet forplikter leietaker å erstatte utstyret i sin helhet. Ekstra timer for rigging og/eller pakking av leid utstyr, samt beskadiget eller bortkommet utstyr tilkommer sluttfaktura.

Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person eller gjenstand i leieperioden forårsaket av eller med de varer og tjenester leien omfatter.

Oppdatert 19.08.15

Betingelser for lokaler